מסמך זה מהווה את תקנון האתר של מסעדת “המבורגר גורמה 26” (“המסעדה”) , שכתובתו hamburgergourmet26.com (“האתר”), המצוי בבעלות המבורגר גורמה 26 בע”מ, ח.פ. 51-5052298 (“החברה”).
בתקנון זה מפורטים תנאי השימוש באתר לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, והשימוש / גלישה באתר משמעם הסכמה לאמור בתקנון זה.

 השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמשות בו לתנאי התקנון, וכל המשתמשות באתר ו/או צופות בו ו/או מעבירות פרטים באמצעותו מאשרות כי הן מסכימות לתנאי התקנון.
החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה.
השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד, והאמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחידה, יש לקרוא כאילו נאמר גם בלשון רבות, ולהפך.
אספקה
החיוב עבור הזמנה יתבצע על פי זמינות המוצרים ושקילתם במידת הצורך, בסמוך לאספקת ההזמנה ללקוחה.
על אף שאנו משתדלות להיצמד למרכיבי המנות המפורטים באתר, אנו תלויות בזמינות המוצרים והגידולים. לפיכך יתכנו הבדלים קלים בין המרכיבים המפורטים באתר לבין מרכיבי המנה בפועל.
איסוף מידע ושליחת עדכונים ומידע פרסומי
החברה רשאית לאסוף ולשמור בידיה כל מידע שהגיע לידיה עקב שימוש באתר, לרבות מידע שהועבר ע”י גולשות האתר ומשתמשותיו. מבלי לגרוע מהאמור רשאית החברה לאסוף ולשמור בידיה מידע שמסרו המשתמשות מיוזמתן (לרבות פרטיהן האישיים, פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו”ב), וכן מידע שנאסף מבלי שנמסר על ידי המשתמשות מיוזמתן (כגון כתובת IP, סוג דפדפן וכיו”ב). מובהר למען הסר ספק כי האתר עשוי לכלול טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב שונות, כגון עוגיות (Cookies), אשר מאפשרות איסוף מידע על הגולשות והעדפותיהן האישיות, והמשתמשות באתר נותנות בזאת את הסכמתן לכך.
המידע האמור יישמר כדין במאגרי החברה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לחברה שירותים.
על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע שהועבר לה על ידי משתמשת או שנאסף על ידה במסגרת השימוש באתר, מבלי לקבל את הסכמת המשתמשת לכך אם החברה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמשת או לצדדים שלישיים; ו/או אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין; ו/או אם משתמשת הפרה את תנאי השימוש באתר או מבצעת (או מנסה לבצע) פעולות אסורות על פי דין; ו/או לצורך שימוש בהליך משפטי עקב סכסוך משפטי בין המשתמשת לבין החברה או מי מטעמה; ו/או אם החברה תתמזג, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג’ כלשהו וכיו”ב, שאז תהיה החברה רשאית להעביר את המידע שאגרה לאותו צד ג’.
על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמשת באתר – בין באמצעות רכישה באתר ו/או הרשמה למועדון הלקוחות ו/או כל דרך אחרת – מאשרת המשתמשת כי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסרה לצורך דיוור ישיר אל המשתמשת (בדואר אלקטרוני, מסרון, טלפון או כל דרך אחרת) של כל מידע הנוגע לחברה, למוצריה, למבצעים והטבות, לסדנאות שהחברה מקיימת וכיו”ב.
המשתמשת רשאית לבטל הסכמתה הנ”ל למשלוח דיוור ישיר בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות הכתובת hamburgergourmet@gmail.com וההסכמה תיחשב כמבוטלת בתוך שבעה ימי עסקים מקבלת ההודעה אצל החברה.
ביטול / שינוי הזמנה
על ביטול הזמנה יחולו ההוראות הכופות של חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
מבלי לגרוע מהאמור, ביטול טלפוני ו/או שינוי טלפוני בהזמנה מהמסעדה אפשרי בשעות הפעילות של המסעדה. למרות האמור, במידה שההזמנה כבר נארזה, לא ניתן יהיה לבצע את הביטול ו/או השינוי.
אבטחת מידע
באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשות.
אתרים של צדדים שלישיים
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה או באחריותה, ועל המשתמשת לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין. אין לחברה כל אחריות בגין אתרים כאמור המופעלים בידי צדדים שלישיים, לרבות אחריות לאבטחת האתרים ולתכנים המתפרסמים בהם.
הדין החל וסמכות שיפוט
הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו ותנאי השימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
פנו אלינו
ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד “צור קשר” באתר, ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.